Archiv autora: ivo.cirbus

Volná pracovní pozice vrchní sestra

Vaším úkolem bude:

 • komplexní základní nebo specializovaná zdravotně-ošetřovatelská péče
 • práce s dokumentací klienta v IS Cygnus 2
 • vedení agendy poukazů ORP, vykazování zdr. úkonů na ZP
 • spolupráce s lékaři
 • dohled nad dodržováním dietních opatření u klientů
 • komunikace s rodinnými příslušníky klientů
 • vedení kolektivu zdravotních sester a pečovatelů, plánování služeb

Kvalifikační předpoklady:

 • VOŠ, popř. SŠ s maturitní zkouškou obor všeobecná sestra
 • vhodné i pro absolventy

Jiné požadavky:

 • odpovědnost a profesionální přístup k práci
 • komunikační a organizační schopnosti
 • přirozená autorita, schopnost řešit konflikty
 • trestní bezúhonnost
 • schopnost empatie a laskavý přístup ke klientům

Nabízíme:

 • spolupráci na HPP
 • práci v jednosměnném provozu, 40 hod/týden, Po-Pá
 • nástupní mzdu odpovídající Vašim zkušenostem (25.000,- Kč – 30.000,- Kč)
 • možnost profesního vzdělávání
 • trvalý pracovní poměr ve stabilním zařízení
 • obědy zdarma
 • lokalita pracoviště: Brno Židenice, ul. Šámalova
 • datum nástupu 01.05.2021

Zaujali jsme Vás? Zašlete strukturovaný životopis, nebo nás kontaktujte na níže uvedeném telefonním čísle. Domluvíme si osobní setkání v našem zařízení, kde Vám rádi vše ukážeme a vysvětlíme. Klidně i nezávazně.

Kontaktní osoba: Mgr. Branislav Macko

Aktuální podmínky návštěv

Vážení rodinní příslušníci,

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace, se vedení Domova Slunce nerozhodlo k celkovému uzavření, ale pro dočasné omezení návštěv.

S platností od středy 3. 3. 2021 bude možné klienty navštívit

v době od 14.00 do 17.00 hodin, každý všední den i víkendy.

Stále platí návštěva pod podmínkou negativního antigenního, příp. PCR testu, prokázání prodělání nemoci Covid-19 ne déle než 90 dnů před návštěvou nebo potvrzení o očkování proti nemoci Covid-19. V případě, kdy si přinesete vlastní test, vám jej provede zdravotní sestra, která je ten den na službě přítomna.

Žádáme o dodržování nošení vlastního respirátoru FFP2 či KN95, který musíte mít nasazený po dobu celé návštěvy! Pokud toto nařízení bude porušováno, mohou být návštěvníci personálem vykázáni a návštěva bude ukončena.

Prosím při návštěvě o dodržování, co klient, to jedna osoba.

S platností od středy 3. 3. 2021 také dočasně rušíme možnost vycházek klientů mimo zařízení.

Děkujeme za pochopení a za pomoc při ochraně vašich blízkých v této nelehké době.

Tým Domova Slunce

 

Očkování v domově

Dne 3.2.2021 proběhlo očkování druhé dávky vakcíny. Všichni očkovaní klienti i personál neměli nežádoucí reakci na očkovací látku. Pevně  věříme, že tato akce posílí naše úspěšné tažení v boji proti této nemoci. Momentálně nemáme jediného nemocného a je velká šance, že tomu tak bude i nadále.

Vycházky klientů

Doporučený postup je aplikačním postupem pro usnesení Vlády České republiky ze dne 21.prosince 2020 č. 1370, který se týká ukončení zákazu vycházení osob, kterým jsou poskytovány sociální služby podle § 49 a § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) mimo objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba dle usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1029. Dále je aplikačním postupem pro stanovení podmínek pro umožnění pobytu mimo zařízení (mimo objekt nebo areál zařízení). Cílem tohoto postupu je umožnit kontakt uživatelů služeb s blízkými v co největší intenzitě a zároveň minimalizovat riziko nákazy a onemocnění. Jedním ze základních východisek zrušení zákazu vycházení je fakt, že trvající zákaz opouštění zařízení má negativní dopady na psychický a tím rovněž zdravotní stav uživatelů služeb. Toto usnesení zároveň ruší ode dne 22. 12. usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1325, vyhlášené pod č. 532/2020 Sb., o změně krizového opatření. V praxi to znamená, že u každého opuštění zařízení či areálu ze strany klienta, a to i když opuštění trvá méně než 6 hodin, je nutné poté uživatele oddělit od ostatních z důvodu snížení rizika přenosu nákazy.

Je tak třeba vycházet z toho, že nadále zůstávají nejdůležitějšími preventivními opatřeními, tj. stanovená hygienicko-protiepidemická opatření před onemocněním COVID-19 a stanovená organizační a protiepidemická opatření. Poskytovatel má v co nejvyšší míře vést uživatele, návštěvy i zaměstnance k jejich dodržování.

PRAVIDLA PRO VYCHÁZENÍ ZE ZAŘÍZENÍ

Obecná pravidla pro pohyb mimo zařízení poskytovatele definuje mimořádné opatření MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN. Toto opatření stanoví povinnost nosit ochranné prostředky nosu a úst. Odkaz na toto opatření je zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Mimoradne-opatreni-noseni- ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-12-2020-do-odvolani. pdf.

Klienti zařízení jsou při pohybu mimo areál zařízení povinni používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Zajištění respirátoru nebo jiné ochrany dýchacích cest není povinností poskytovatele, avšak poskytovatel může poskytnout tuto ochranu ze svých zdrojů, ze sponzorských darů, případně může požadovat úhradu ve výši nákupní ceny. Zároveň se nemohou využít respirátory dodané na základě MO ze Státních hmotných rezerv.

Z tohoto opatření vyplývají výjimky, kde se nemusí používat ochrana dýchacích cest. Jedná se např. dle odst. I. odst. 1, písm. a) o bydliště a místo ubytování. Pro tento postup se místem ubytování myslí vntřní prostory, kde je klient se svými blízkými v době „vycházky“. Zároveň toto opatření definuje z povinnosti nošení ochrany dýchacích cest v bodě II., odst. 2 písm. l, že klient výše zmíněných sociálních služeb nemusí používat ochranné prostředky dýchacích cest v zařízeních sociálních služeb. Tato výjimka se nevztahuje na prostory mimo areál poskytovatele.

Pro účely tohoto doporučeného postupu se rozumí „pobytem mimo zařízení“ jakékoliv opuštění zařízení sociálních služeb.

Klienti zařízení domova pro seniory i domovů se zvláštním režimem a jejich blízcí musí být prokazatelně seznámeni s podmínkami návratu do pobytové sociální služby včas před vyjednáváním pobytu mimo zařízení. Taktéž tyto informace musí být zveřejněny pro veřejnost.

V případě požadavku klienta na pobyt mimo zařízení musí být klient a jeho rodina prokazatelně seznámeni včas o následných opatřeních spojených s návratem do zařízení. Klient bezprostředně po návratu z pobytu mimo zařízení bude ubytován v oddělených prostorách. Je-li ubytován v jednolůžkovém pokoji, je tento považován za oddělený prostor. Pokoje jsou zřetelně označeny, klient informován, personál je poučen a dále se postupuje podle mimořádného opatření MZR č. j.: MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN, kterým se stanoví

 • vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou v jejich zařízeních poskytovány zdravotní nebo sociální služby (dále jen „služby“), u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byl zřetelně označeny,
 • zajistit personální zabezpečení pro chod a poskytování služeb ve vymezeném prostoru podle bodu 1, a zajistit, aby zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s osobami, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby a u kterých bylo prokázáno onemocnění COVID-19, nepřicházeli do kontaktu s jinými zaměstnanci a osobami pobývajícími v jejich zařízeních, pokud to personální zabezpečení daného poskytovatele umožňuje.

Podrobněji upravuje postup pro tzv. COVID zóny Doporučený postup MPSV č. 7.

Do 72 hodin po návratu musí být klientovi provedeno preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS_CoV_2 prostřednictvím POC antigenních testů provedených zdravotnickým pracovníkem poskytovatele nebo smluvně zajištěným. Provedení POC antigenního testu je doporučeno u asymptomatických klientů s ohledem na délku pobytu mimo zařízení poskytovatele, zejména u kratších vycházek (24-48 hod), ne dříve než 2-3 den po návratu a tento test zopakovat za další 3-4 dny s ohledem na pravděpodobnost zachycení počínající infekce. Oddělení klienta od ostatních je ukončeno v případě negativních výsledků obou testů, celkem tedy trvá 6-7 dnů. Pakliže je výsledek POC antigenního testu pozitivní, ale testovaná osoba nemá příznaky onemocnění COVID-19, je tato skutečnost oznámena praktickému lékaři k vyžádání konfirmačního testu. V případě, že klient vykazuje příznaky onemocnění, může být POC antigenní test proveden dříve, a klient je v případě pozitivního výsledku testu izolován.

Provedení POC antigenních testů klientům z důvodu umožnění pobytu mimo zařízení nelze hradit z veřejného zdravotního pojištění, poskytovatel vyžádá kompenzaci nákladů v dotačním titulu vyhlášeném MPSV nebo stanoví provádění testu vnitřním předpisem jako fakultativní činnost a úhradu nákladů vyžádá na klientovi. V případě výskytu příznaků onemocnění COVID-19 se postupuje dle aktuálně platných mimořádných opatření, kde je stanoven způsob i úhrada laboratorních vyšetření.

Výše uvedené je platné po dobu nouzového stavu, nebo není-li v mimořádných opatřeních uvedeno jinak.

Informace k návštěvám klientů v Domově Slunce

Na základě doporučení pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR č. 1264 ze dne 30. listopadu 2020 ohledně výjimky ze zákazu návštěv na základě provedeného POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2
Zákaz návštěv se nově nevztahuje na:
• osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RTPCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
• osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Od soboty 5. 12. 2020 bude výše zmíněným osobám po předložení potřebných potvrzení umožněna návštěva. Bude vedena evidence návštěv, do které bude potřeba předložit:

• platné potvrzení o absolvování PCR nebo POC negativního testu, který není starší 48 hodin, v písemné podobě (nejlépe v kopii, kterou zde můžete zanechat)
• nebo doklad o prodělání onemocnění COVID-19 a setrvání v 90 denní ochranné lhůtě, v písemné podobě (nejlépe v kopii, kterou zde můžete zanechat)
• platný občanský průkaz

Návštěvy musí dodržovat režimová opatření a mít vlastní ochranné pomůcky tj.:

• respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu

Kontrola dokladů bude probíhat ve vestibulu při vstupu do zařízení. Při vstupu do zařízení návštěvy povinně využijí dezinfekci rukou a bude jim změřena teplota. Návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho uživatele ve stejný čas po dobu maximálně jedné hodiny. Zákaz návštěv platí pro děti a mladistvé do 18 let!
V Domově Slunce nebude probíhat testování POC antigenními testy.

Níže přikládáme odkazy na případná odběrová místa:
Elisabeth pharmacon – https://www.e-gene.cz/
Fakultní nemocnice u Sv. Anny – https://c19.fnusa.cz/
https://www.spadia.cz/verejnost/odberova-sberna-mista/jihomoravsky-kraj/

Možností je zajištění vlastního POC antigenního testu. POC antigenní test, který si návštěva zajistí na vlastní náklady a přinese do zařízení osobně, jim bude proveden před návštěvou a to, vrchní sestrou v době od pondělí do pátku od 8.00 do 13.30.
Prosíme o dodržování výše uvedených pokynů, kterými zajistíte bezpečí a snadný průběh návštěvy klientům, sobě i personálu.
Děkujeme,
tým Domova Slunce.

Aktuální situace – návštěvy

Vláda s účinností ode dne 5. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje
1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
a) přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2,
b) návštěv nezletilých pacientů,
c) návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
d) návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,
2. u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
a) třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
b) porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
c) bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
d) třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,
e) třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje),
3. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěv uživatelů s výjimkou:
a) nezletilých uživatelů sociálních služeb,
b) uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
c) uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
d) uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
e) uživatelů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění;
2
zákaz návštěvy podle tohoto bodu se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

Balíčky pro klienty

Od 5.11.2020 je možné vaším rodinným příslušníkům doručit balíček. Nedávejte do balíčků rychle se kazící potraviny. Pokud by váš balíček tyto potraviny obsahoval, upozorněte pečovatelky. Balíčky od vás převezmeme ve vstupu do budovy.

Volná pracovní pozice

Všeobecná/praktická sestra, Zdravotnický asistent

Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Domov Slunce
Vaším úkolem bude:

• komplexní základní nebo specializovaná zdravotně-ošetřovatelská péče
• práce s dokumentací klienta v IS Cygnus 2
• spolupráce s lékaři
• dohled nad dodržováním dietních opatření u klientů
• komunikace s rodinnými příslušníky klientů
Kvalifikační předpoklady:
• VOŠ, popř. SŠ s maturitní zkouškou obor všeobecná sestra/praktická sestra
• vhodné i pro absolventy

Jiné požadavky:
• odpovědnost a profesionální přístup k práci
• komunikační a organizační schopnosti
• přirozená autorita, schopnost řešit konflikty
• trestní bezúhonnost
• schopnost empatie a laskavý přístup ke klientům

Nabízíme:
• spolupráci na HPP
• mzdu odpovídající Vašim zkušenostem (25.000,- Kč – 30.000,- Kč)
• možnost profesního vzdělávání
• trvalý pracovní poměr ve stabilním zařízení
• dvousměnný provoz, denní směna (07:00h-19:00h) – noční směna (07:00h-19:00h)
• lokalita pracoviště: Brno Židenice, ul. Šámalova
• datum nástupu 01.02.2020

Pokud jsme Vás zaujali, zašlete strukturovaný životopis na macko@pravonazivot.cz nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 775 195 757. Domluvíme si osobní setkání v našem zařízení, kde Vám rádi vše ukážeme a vysvětlíme. Klidně i nezávazně.
Kontaktní osoba: Mgr. Branislav Macko