Aktuální podmínky návštěv

Vážení rodinní příslušníci,

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace, se vedení Domova Slunce nerozhodlo k celkovému uzavření, ale pro dočasné omezení návštěv.

S platností od středy 2. 7. 2021 bude možné klienty navštívit

v době od 9 do 11:30 a od 14:00 do 17:00 hodin, každý všední den i víkendy.

Stále platí, že osoba navštěvující uživatele prokáže splnění některé z následujících podmínek pro návštěvu:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém
jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě
Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví
jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je
zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,
podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení
vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě
poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost
se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným
prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat
návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest
(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou
dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou
dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest
(nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření
poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného
onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje
režimová opatření poskytovatele.

Žádáme o dodržování nošení vlastního respirátoru FFP2 či KN95, který musíte mít nasazený po dobu celé návštěvy! Pokud toto nařízení bude porušováno, mohou být návštěvníci personálem vykázáni a návštěva bude ukončena.

Prosím při návštěvě o dodržování, co klient, to jedna osoba.

S platností od středy 3. 3. 2021 také dočasně rušíme možnost vycházek klientů mimo zařízení. Toto ne nevztahuje na očkované klienty.

Děkujeme za pochopení a za pomoc při ochraně vašich blízkých v této nelehké době.

Tým Domova Slunce